HOTĂRÂRILE CONSILIULUI JUDEŢEAN DIN LUNA AUGUST 2013

 • Hotărârea pentru modificarea Hotărârii CJ Timiş nr. 75/2009 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „MADE IN BANAT”;
 • Hotărârea privind modificarea Hotărârii CJT nr.16/ 2013 de stabilire a preţurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2013;
 • Hotărârea privind aprobarea demarării procedurilor în vederea stabilirii oportunităţii încheierii unui proiect de parteneriat public – privat;
 • Hotărârea pentru modificarea Hotărârii CJT nr. 45/2013 privind aprobarea achitării cotizaţiei către Asociaţia ,, ACS Poli Timişoara”;
 • Hotărârea privind aprobarea achitarii cotizaţiei către club sportiv ,, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara ’’;
 • Hotărârea privind modificarea Hotărârii CJT nr. 106/2011 privind Asociaţia “Timişoara, Capitală Culturală Europeană”;
 • Hotărârea privind modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 106/2013;
 • Hotărârea privind numirea managerului interimar la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind aprobarea încetării Contractului de management al d-lui Cipu Ciprian la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind înfiinţarea unei comisii speciale pentru analizarea situaţiei economico financiare a Societăţilor la care Judeţul Timiş este acţionar sau asociat;
 • Hotărârea privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară;
 • Hotărârea privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară pe anul 2013;
 • Hotărârea privind aprobarea ”Programului actualizat al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2013”;
 • Hotărârea privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru lucrarea ”Asfaltare DJ 592B Tormac – Şipet, km 21+872 – 27+872, L = 6,0 km”;
 • Hotărârea privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru lucrarea ”Ranforsare sistem rutier pe DJ 609B Ţipari – Balinţ, km 2+617 – 5+994, 6+964 – 7+422, 8+241 – 9+286, Ltotal = 4,880 km”;
 • Hotărârea privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru lucrarea ”I.B.U. pe DJ 609 Lugoj – Hezeriş – Valea Lungă Română, km 1+000 – 7+800, L = 6,8 km”;
 • Hotărârea privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru lucrarea ”Asfaltare DJ 609, Ohaba Lungă – Ohaba Română, km 27+800 – 34+700, L = 6,9 km”;
 • Hotărârea privind aprobarea atribuirii directe a unui traseu din “Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 – 31.12.2013”;
 • Hotărârea privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportulu public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
 • Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a unui autovehicul pentru transport şcolar;
 • Hotărârea privind aprobarea înfiinţării de către Direcţia de Prestări Servicii Timiş şi Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş a unei societăţi cu răspundere limitată;
 • Hotărârea privind aprobarea efectuării demersurilor preliminare pentru contractarea de finanţări rambursabile interne/externe;
 • Hotărârea privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de transfer al deşeurilor menajere şi management al staţiei de transfer şi centrelor de colectare din judeţul Timiş;
 • Hotărârea privind aprobarea Contractului de concesionare a serviciului de operare a Depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”;
 • Hotărârea privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Comunei Ghizela în domeniul public al judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului în domeniul public al judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Timiş;
 • Hotărârea privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, precum şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
 • Hotărârea privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2013;
 • Hotărârea privind repartizarea unor sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;
 • Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul II 2013.

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA SEPTEMBRIE 2013

 • 445/03.09.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui PURCELD MIRCEA OCTAVIAN;
 • 446/03.09.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui CAPREA VASILE;
 • 447/03.09.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului FOLICĂ PETRICĂ;
 • 448/03.09.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului STOIAN FLORIAN;
 • 449/03.09.2013 privind modificarea componenţei Comsiei II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
 • 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
 • 451/03.09.2013 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora;
 • 452/03.09.2013 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Cermena nr.16;
 • 453/03.09.2013 privind apartamentarea Blocului de locuinţe B3-B4-B5 înscris în CF nr. 434345-C1 Timişoara, nr. top. 434345, situat în Timişoara, str. Miloia;
 • 454/03.09.2013 privind apartamentarea Blocului de locuinţe B6 înscris în CF nr. 434344-C1 Timişoara, nr. top. 434344, situat în Timişoara, str. Miloia;
 • 455/03.09.2013 privind apartamentarea Blocului de locuinţe B7 înscris în CF nr. 434343-C1 Timişoara, nr. top. 434343, situat în Timişoara, str. Miloia;
 • 456/03.09.2013 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 10, la preţul de 30.000 euro şi SAD 11, la preţul de 30.000 euro, situate în imobilul din str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5;
 • 457/03.09.2013 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Oituz nr.5, la preţul de 50.000 euro;
 • 458/03.09.2013 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/5, din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din str. General E. Grigorescu nr.1, la preţul de 18.000 euro;
 • 459/03.09.2013 privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246 Timişoara, CF nr. 400524 Timişoara şi CF nr. 411537 Timişoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creată în urma alipirii, a unei suprafeţe de 114 mp, în vederea transmiterii în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara;
 • 460/03.09.2013 privind aprobarea Proiectului „Parteneriat activ, mediu economic – şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”, proiect propus de Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU;
 • 461/03.09.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E si parcari”, str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara;
 • 462/03.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/30.07.2013 – privind atribuirea în concesiune a unei suprafeţe de 25 m.p. teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea unei Staţii de monitorizare a calităţii aerului;
 • 463/03.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/30.07.2013- privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul Copiilor „Ion Creangă” din Municipiul Timişoara;
 • 464/03.09.2013 privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în parcuri şi locuri de joacă;
 • 465/03.09.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a etajului 4 din imobilul situat in Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, inscris in CF nr. 425407-C1-U1 Timisoara, nr. top. 17150/2/II catre Colegiul National Banatean;
 • 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013;
 • 467/24.09.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului „LOT nr.1” avand suprafata de 970,0 mp.;
 • 468/24.09.2013 privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului „LOT nr.1” identificat cu nr. cad. DF1508 avand suprafata de 12214,0 mp., teren pentru Calea Ferata, imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. cad. DF1559 avand suprafata de 56172,0 mp., teren pentru Calea Ferata, imobilului „LOT nr.3” identificat cu nr. cad. DF1559/1 avand suprafata de 12127,0 mp., teren pentru Calea Ferata;
 • 469/24.09.2013 privind operatiunea cadastrala de modificare a limitelor de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat in proprietatea privata a S.C. TIMCARDENAS S.R.L., in raport cu limitele de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat in proprietatea Municipiului Timisoara -Domeniul Public;
 • 470/24.09.2013 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se află Cimitirul Nicoreşti, zona Steaua;
 • 471/24.09.2013 privind alipirea imobilelor cu nr. topo 99/1, nr. topo.100 si nr.topo.101/1/1 si dezlipirea imobilului nou creat in urma alipirii in vederea reglementarii incintei Parcului Copiilor „Ion Creanga”;
 • 472/24.09.2013 privind dezlipirea si alipirea imobilelor situate in str. Diaconul Coresi cu numar topografic 14167/2/1/1 inscris in C.F. nr. 420388 Timisoara si numar topografic 14168/1 inscris in C.F. nr. 420385 Timisoara in vederea clarificarii limitelor de proprietate si a suprafetei incintei;
 • 473/24.09.2013 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Jugănaru Verginia;
 • 474/24.09.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului construcţie situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timisoara, nr. top 421817-C1, către Partidul Social Democrat filiala Timiş;
 • 475/24.09.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din Piaţa Unirii nr.9, la preţul de 60.000 euro;
 • 476/24.09.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind repartizarea ap.25 din str. Miloia bl.B1 sc.A, ap.25 din str. Miloia bl. B1 sc.B şi ap.2 situat în str. Miloia bl.B2;
 • 477/24.09.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
 • 478/24.09.2013 privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea nr. 34/15.01.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013;
 • 479/24.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
 • 480/24.09.2013 privind modificarea componenţei Comsiei II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
 • 481/24.09.2013 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara;
 • 482/24.09.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
 • 483/24.09.2013 privind modificarea Statului de funcţii pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”;
 • 484/24.09.2013 privind alocarea sumei de 150.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D;
 • 485/24.09.2013 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2013 -2014;
 • 486/24.09.2013 privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si Asociatia VivArt – Centrul de artterapie si psihologie Timisoara;
 • 487/24.09.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS Baschet Club Timişoara”;
 • 488/24.09.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru ” AS Clubul de Handbal Politehnica Timişoara „;
 • 489/24.09.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS ACS Poli Timişoara”;
 • 490/24.09.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru ” CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara „;
 • 491/24.09.2013 privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II);
 • 492/24.09.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 – privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest si a Liceului de Arte Plastice Timişoara;
 • 493/24.09.2013 privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 283/13.07.2010;
 • 494/24.09.2013 privind închirierea imobilului compus din construcţie şi teren aferent, situat în Timişoara Str. Sf. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care funcţionează Ambulatoriul de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
 • 495/24.09.2013 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.