HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN DIN LUNA APRILIE 2013:

 • Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Timiş pentru anul şcolar 2013-2014;
 • Hotărârea privind modificarea Hotărârii CJT nr. 144 / 29.11.2010 privind aprobarea proiectului de investiţie “Reabilitarea / modernizarea locuinţei protejate DINU”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a documentaţiei tehnico-economice a investiţiei;
 • Hotărârea pentru aprobarea modificării şi prelungirii unor contracte de închiriere încheiate cu SC”Perot Consultancy” SRL, Bucureşti;
 • Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi;
 • Hotărârea privind prelungirea valabilităţii „Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013” până la data de 31.12.2013;
 • Hotărârea privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
 • Hotărârea privind constituire Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile;
 • Hotărârea privind alocarea unui spaţiu pentru depozitarea în caz de urgenţă a documentelor clasificate şi a sistemului informatic aferent;
 • Hotărârea privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Timiş;
 • Hotărârea privind aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive”;
 • Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul I 2013

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA MAI 2013:

 • 255/14.05.2013 privind trecerea terenurilor din Anexa 1 în domeniul public al Municipiului Timişoara;
 • 256/14.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara;
 • 257/14.05.2013 privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor;
 • 258/14.05.2013 privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr.17;
 • 259/14.05.2013 privind modificarea si completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/inchiriere, avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor situate in Timisoara, Calea Martirilor nr. 51 (zona Braytim);
 • 260/14.05.2013 privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002;
 • 261/14.05.2013 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
 • 262/14.05.2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Filarmonicii „Banatul”;
 • 263/14.05.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc agrement, sport şi servicii hoteliere”, str. Avram Imbroane nr. 56, Timişoara;
 • 264/14.05.2013 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
 • 265/14.05.2013 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 – privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”;
 • 266/14.05.2013 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.;
 • 267/14.05.2013 privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa de Cultura a Municipiul Timişoara şi SC URSUS BREWERIES pentru realizarea filmului „Timisoara First Date”;
 • 268/14.05.2013 privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa de Cultura a Municipiul Timişoara şi SC URSUS BREWERIES pentru sustinerea financiara a evenimentului cultural Festivalul de Jazz;
 • 269/14.05.2013 privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”;
 • 270/14.05.2013 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener 16 la proiectul „Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning (CH4LLENGE)” şi aprobarea cofinaţării în valoare de 45.487,15 euro;
 • 271/14.05.2013 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Timişoara Capitală Culturală Europeană”;
 • 272/14.05.2013 privind repartizarea apartamentului 35 din str. Miloia bl.B1 sc.A;
 • 273/14.05.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
 • 274/14.05.2013 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara;
 • 275/14.05.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 si a actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
 • 276/14.05.2013 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara;
 • 277/14.05.2013 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 136/12.07.2005 cu acordul părţilor;
 • 278/14.05.2013 privind componenta Consiliului de Administratie al SC Colterm SA;
 • 279/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24”;
 • 280/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989 nr. 79, sc. A,B,C”;
 • 281/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52”;
 • 282/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53-55”;
 • 283/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37”;
 • 284/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 15B”