HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA APRILIE 2013

• 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013;
• 196/04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timișoara şi Universitatea “Politehnica” din Timișoara, în vederea finalizării obiectivului “Sală Polivalentă”;
• 197/04.04.2013 privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuala, din partea Municipiului Timisoara pentru “ACS Poli Timișoara”;
• 198/04.04.2013 privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația “BASCHET-CLUB TIMIȘOARA”;
• 199/04.04.2013 privind asocierea Municipiului Timișoara cu Universitatea “Politehnica” din Timișoara și Consiliul Județean Timiș, în Asociația Sportivă “Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”, aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, numirea reprezentanților în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Asociației și aprobarea cotizației anuale către Asociație;
• 200/04.04.2013 privind aderarea Municipiului Timișoara la clubul sportiv “Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara”, modificarea actului constitutiv și a statutului clubului sportiv, numirea reprezentanților în Adunarea Generală și Consiliul Director ale clubului sportiv și aprobarea cotizației anuale către clubul sportiv;
• 201/04.04.2013 privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 73;
• 202/04.04.2013 privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a următoarelor spații cu altă destinație decât aceea de locuință; SAD 1A la preţul de 20.000 euro, SAD 1B la preţul de 16.500 euro, SAD 2 la preţul de 22.400 euro şi SAD 4B la preţul de 55.100 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6;

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN DIN LUNA MARTIE

• Hotărârea privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Timiş;
• Hotărârea privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna Şag din judeţul Timiş”;
• Hotărârea privind propunerile de încadrare în categorii funcţionale a unor drumuri;
• Hotărârea privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare neachitate în termen constând in chirii şi redevenţe datorate bugetului judeţeande către agenţii economici;
• Hotărârea privind aprobarea concesionării unor terenuri din perimetrul P.I.T.T. şi a documentaţiei aferente;
• Hotărârea privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea dizolvării S.C. APCAN TIMIŞ S.A.;
• Hotărârea privind aprobarea dării în administrare la Consiliul Local al Municipiului Lugoj a imobilului, teren şi construcţii, situat în municipiul Lugoj, str. Banatului, nr. 8A;
• Hotărârea privind prelungirea dării în administrare a unui spaţiu către Colegiul Medicilor Dentişti din România – Colegiul Judeţean Timiş;
• Hotărârea privind aprobarea închirierii unui spaţiu din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
• Hotărârea privind aprobarea unui act adiţional la convenţia nr. 4224/2008;
• Hotărârea pentru modificarea Statului de funcţii al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş;
• Hotărârea privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea performanţelor manageriale, pe anul 2012, ale managerilor instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş;
• Hotărârea privind numirea temporară a D-nei Miron Clara în funcţia de Director executiv la Camera Agricolă a Judeţului Timiş;
• Hotărârea privind numirea directorului general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş;
• Hotărârea privind încetarea numirii temporare a d-nei Anciu Aurelia în funcţia de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş;
• Hotărârea privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2013;
• Hotărârea privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş şi a bugetelor unor instituţii şi servicii publice pe anul 2013;
• Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2012.
• 203/04.04.2013 privind modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013;
• 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005;
• 205/04.04.2013 privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Timişoara şi S.C. VODAFONE S.A.;
• 206/04.04.2013 privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara şi Ordinul Călugăriţelor de la “Notre Dame” prin Episcopia Romano – Catolică de Timişoara.