Hotărârile Consiliului Județean Timiș din Luna Septembrie (27 hotărâri)

 • HOTĂRÂREA pentru modificarea Hotărârii CJ Timiş nr. 75/2009 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „MADE IN BANAT”;
 • HOTĂRÂREA privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Timiş şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Timiş;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, a Fişei de date a achiziţiei şi a Modelului de contract privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de transfer al deşeurilor menajere şi management al staţiei de transfer şi centrelor de colectare din judeţul Timiş;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea modificarii prin Act Adițional a Protocolului de colaborare incheiat cu SC Nabucco Gas Pipeline România SRL, anexă la H.C.J.Timiș nr. 21 din 14.02.2011;
 • HOTĂRÂREA privind numirea echipei de implementare a parteneriatului public-privat;
 • H O T Ă R Â R E A privind aprobarea trecerii unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Timiş în vederea demolării;
 • H O T Ă R Â R E A privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al judeţului Timiş şi completarea „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Timiş;
 • H O T Ă R Â R E A privind aprobarea demolării unor construcţii aflate în domeniul privat al judeţului Timiş;
 • H O T Ă R Â R E A privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru organizarea unui punct de multiplicare acte în imobilul din municipiul Lugoj, str. Timişorii nr. 27- 33;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu S.C. „F.S. Transportservice” S.R.L., Timişoara;
 • H O T Ă R Â R E A privind acceptarea unei oferte de donaţie din partea Comunei Rott a. Inn – Consiliul Judeţean Rosenheim – Germania;
 • H O T Ă R Â R E A pentru completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 593 de către SC”Amromco Energy”SRL Ploieşti;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2013;
 • HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii CJT nr.37/27.03.2013 de aprobare a schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare neachitate în termen constând in chirii şi redevenţe datorate bugetului judeţean de către agenţii economici;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului IPA „Banatul Istoric, Spaţiul Intercultural Româno-Sârb”;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea promovării proiectului„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III a”;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea clasării unor drumuri comunale în drumuri judeţene, a Documentației pentru ”Măsurarea lungimii reale a drumurilor județene și Constituirea bazei de date în sistem electronic”;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea încetării numirii temporare a d-nei Ion Alina Simona ca manager interimar al Muzeului de Artă Timişoara;
 • HOTĂRÂREA privind aprobarea unor măsuri în legătură cu managementul Muzeului de Artă Timişoara;
 • HOTĂRÂREA privind încetarea numirii temporare a d-nei Miron Clara în funcţia de Director executival Camerei Agricole a Judeţului Timiş;
 • HOTĂRÂREA privind stabilirea componenței consiliilor de conducere ale instituțiilor publice de cultură de interes județean;
 • HOTĂRÂREA privind modificarea prevederilor Hotărârii C.J.T. nr. 143/2012;
 • HOTĂRÂREA privind modificarea componenţeiComisiei pentru Protecţia Copilului Timiş;
 • HOTĂRÂREA privind desemnarea reprezentantului judeţului Timiş în funcţia de preşedinte al Consiliului de conducere al ADETIM – Agenția de Dezvoltare Economico – Socială Timiș;
 • HOTĂRÂREA privind propunerea de achitare a cotizaţiei către clubul sportiv ,, Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara ’’.

Hotărârile Consiliului Județean Timiș din Luna Octombrie (23 hotărâri)

 • H O T Ă R Â R E A nr. 166/30.10.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru folosinţa gratuită a spaţiului situat în municipiul Timişoara, B-dul General Dragalina nr. 2, sediulCentrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu” Timişoara;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 167/ 30.10.2013 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al judeţului Timiş şi completarea „Inventarului bunurilor care aparţindomeniului public al judeţului Timiş”;
 • HOTĂRÂREA nr. 182/30.10.2013 privind aprobarea condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 168/30.10.2013 privind aprobarea alipirii unor parcele de teren situate înmunicipiul Timişoara;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 169/30.10.2013 privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 8775/2013 încheiat între Consiliul Judeţean Timiş şi Intreprinderea Individuală Caradjov Andreea;
 • HOTĂRÂREA nr. 170/30.10.2013 privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 171/ 30.10.2013 pentru modificarea şi completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi;
 • HOTĂRÂREA nr. 172/30.10.2013 privind aprobarea intocmirii unui studiu care sa stabileasca oportunitatea achizitionarii unui imobil de catre judetul Timis;
 • HOTĂRÂREA nr. 174/30.10.2013 pentru propunerea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea C.J. Timiș nr. 157/30.09.2013 privind aprobarea clasării unor drumuri comunale în drumuri judeţene, a Documentației pentru ”Măsurarea lungimii reale a drumurilor județeneși Constituirea bazei de date în sistem electronic”;
 • HOTĂRÂREA nr. 175/30.10.2013 privind aprobarea documentației”Întocmirea hărții strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru diminuareazgomotului pentru drumul județean DJ 592 pe sectorul cuprins între km 5+100 șikm 16+800”, L = 11,700 km;
 • HOTĂRÂREA nr. 176/30.10.2013 privind aprobarea Devizului General actualizat aferentProiectului Tehnic pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 592D Ohaba Forgaci – Racovița, km 13+800 – 24+000, L = 10,20 km”;
 • HOTĂRÂREA nr. 177 / 30.10.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul III 2013;
 • HOTĂRÂREA nr. 178/30.10.2013 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe in valoare de până la 200.000.000 lei;
 • HOTĂRÂREA nr. 179/30.10.2013 privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 681de către SC”Făget Energy” SRL;
 • HOTĂRÂREA nr. 180/30.10.2013 privind desemnarea membrilor comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş;
 • HOTĂRÂREA nr. 181/30.10.2013 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul deproiecte de management organizat în vederea ocupării postului de manager la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş;
 • HOTĂRÂREA nr. 183/30.10.2013 privind modificarea prevederilor Hotărârii C.J.T. nr. 91/2013;
 • HOTĂRÂREA nr. 184/30.10.2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
 • HOTĂRÂREA nr. 185/30.10.2013 privind aprobarea asocierii Judetului Timis cu Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Timis in vederea sprijinirii pentru realizarea unor proiecte de investitii;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 186/30.10.2013 privind acordul pentru cesionarea unor acţiuni ale Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A. către judeţul Timiş;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 187/ 30.10.2013 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Timiş;
 • HOTĂRÂREA nr. 188/30.10.2013 privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2013 – Lista de investiţii, Secţiunea de dezvoltare;
 • HOTĂRÂRE nr. 189/30.10.2013 privind propunerea de modificare a Hotărârii CJTimiș nr.53/30.04.2013.

Hotărârile Consiliului Județean Timiș din Luna Noiembrie (19 hotărâri)

 • HOTĂRÂREA nr. 190/15.11.2013 privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2013;
 • HOTĂRÂREA NR. 192/15.11.2013 privind aprobarea actului adiţional la Protocolul de cooperare încheiat între Judeţul Timiş şi Departamentul Rhône- Franţa;
 • HOTĂRÂREA nr. 193/15.11.2013 privind numirea directorului executiv la Camera Agricolă a Judeţului Timiş;
 • HOTĂRÂREA Nr. 194/15.11.2013 pentru aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de administrare nr.58 din06.10.2011;
 • HOTĂRÂRE nr. 195/28.11.2013 privind propunerea de modificare a Hotărârii CJTimiș nr.53/30.04.2013;
 • HOTĂRÂREA nr. 191/15.11.2013 privind repartizarea unor sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;
 • HOTARAREA nr. 196/28.11.2013 privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean;
 • HOTARARE nr. 197/28.11.2013 privind validarea mandatului de consilier judetean si completareacomponentei unei comisii de specialitate;
 • HOTĂRÂREA nr. 198/28.11.2013 privind aprobareaPlanului de Amenajare a Teritoriului Județean Timiș actualizat;
 • HOTĂRÂREA nr. 199/ 28.11.2013 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din judeţul Timiş;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 200/ 28.11.2013 privind aprobarea alipirii unor parcele de teren proprietate publică a județului Timiș;
 • H O T Ă R Â R E A nr. 201/28.11.2013 privind modificarea şi completarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi;
 • HOTĂRÂREA nr. 202/ 28.11.2013 privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
 • HOTĂRÂREA nr. 203/28.11.2013 privind aprobarea Devizului General actualizat afferent Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru obiectivul ”Reparații curente la pod pe DJ 591 km 11+710 peste râul Bega, la Sânmihaiu Român – jud. Timiș;
 • HOTĂRÂREA nr. 204 / 28.11.2013 privind aprobarea Master Planului actualizat la nivelul Județului Timiș pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare;
 • HOTĂRÂREA nr. 205/28.11.2013 privind privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş pe anul 2014;
 • HOTĂRÂREA nr. 206/ 28.11.2013 privind aprobarea Acordului / Contractului colectiv de muncă al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş;
 • HOTĂRÂREA nr. 207/ 28.11.2013 privind aprobarea asocierii judeţului Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş cu Fundaţia de Ajutor Medical „Profilaxis’’ Timişoara;
 • HOTĂRÂREA nr. 208 / 28.11.2013 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de asociere nr.9912/2013 privind finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Comloşu Mare