La sesizarea mai multor întreprinzători privind respingerea cererii de prelungire a contractelor la proiectele finanțate prin fonduri europene, la care autoritatea nu a plătit la termen sumele cuvenite, am discutat cu ministrul economiei și ministrul fondurilor europene și am găsit împreună soluția transpusă în scrisoarea următoare:

„1. Urmare solicitărilor de prelungire peste termenul limită a perioadelor de implementare a proiectelor ce fac obiectul contractelor de finanţare încheiate de MECMA cu beneficiarii POS CCE-OIMM, în vederea finalizării implementării proiectelor, în contextul depăşirii de către AM POS CCE a termenului de rambursare a cheltuielilor ce vizează proiectele în cauză, am propus urmatoarele:
În fapt, soluţionarea cererilor de rambursare depuse de beneficiari conform graficelor aprobate de OI IMM s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art.5 alin. (1) din contractele de finanţare, conform cărora AM POS CCE va autoriza cererile de rambursare în urma verificării de către OI IMM a documentelor justificative prezentate de Beneficiar, în maximum 80 de zile calendaristice / 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora la OI IMM, situaţie care i-a împiedicat pe beneficiari să implementeze proiectele în termenele şi condiţiile aprobate prin contract.
Drept urmare, în cazul de faţă nu este vorba de o culpă a beneficiarilor ci doar de o încălcare a prevederilor contractuale de către OI IMM/AM POS CCE privind evaluarea şi plata cererilor de rambursare.
În acest context, luând în considerare şi faptul că în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi, contractul de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia, OI IMM apreciază ca fiind juste şi întemeiate solicitările de prelungire a perioadelor de implementare, drept pentru care propune derogarea de la prevederile Ghidului solicitantului şi de la dispoziţiile contractuale privind durata de implementare a proiectului (în cazul beneficiarilor care au demarat sau chiar derulat proceduri de achiziţie necesare implementării proiectelor şi care se află în imposibilitatea finalizării implementării proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor asumaţi prin cererile de finanţare, cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către OI IMM) prin prelungirea duratei de implementare cu perioada cu care OI IMM/AM a depăşit termenul de îndeplinire a obligaţiei contractuale vizate.
Drept urmare, a fost intocmit proiectul de Ordin privind prelungirea peste termenul limită a perioadelor de implementare a proiectelor ce fac obiectul contractelor de finanţare încheiate de MECMA cu beneficiarii POS CCE, anexat,pe circuit de aprobare in minister.

2. Ca urmare a solicitării de fonduri către Ministerul Finantelor Publice au fost primite următoarele sume:

– fonduri pentru plăți prefinanțări: 22.117.218 RON
– fonduri pentru cereri de rambursare 42.836.300 RON
– fonduri buget de stat cofinanțare: 5.400.000 RON

Sumele vor fi achitate în ordinea autorizării.”